top of page

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)

 

קצבת השירותים המיוחדים מיועדת לתושבי ישראל המשלמים דמי ביטוח לאומי כחוק ואשר זקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות כגון הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות וכדומה; או עבור מי שזקוקים להשגחה תמידית בגלל סכנת חיים לאחרים או לעצמם. קצבת השירותים המיוחדים במסגרת זכויות רפואיות יכולה להיות כספית ולהתקבל מדי חודש לכל החיים, ו/או לכלול הטבות מגוונות במוסדות ממשלתיים וברשויות מקומיות.

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (ב"ל 7850) לא נועד על מנת לבקש את קצבת השירותים המיוחדים, אלא עבור מי שכבר מקבל אותה אך מבקש לבחון אפשרות להגדיל אותה.

לשם כך יש למלא את טופס 7850 ולצרף מסמכים רפואיים ואחרים אשר יעידו על הצורך של המבקש להגדיל את סכום הקיצבה. אם המוסד לביטוח לאומי יקבל את הבקשה, המשמעות היא הגדלה של קיצבת השירותים המיוחדים באופן ניכר. מומלץ להיעזר לשם כך במומחים של חברת מאייר מימוש זכויות רפואיות, וכך התהליך יהיה חף מטעויות, יעיל ונטול עיכובים ככל האפשר.

 

 

 

 

bottom of page