top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

פנסייה נכות

בעבר רוב נושאי קצבאות הנכות נידונו במסגרת חוק הביטוח הלאומי והזכויות השונות שהוא מעניק למבוטחים. כמובן שתמיד היו קיימים הביטוחים הפרטיים אך למעטים היו ביטוחים פרטיים. היום, בעקבות חוק אשר נכנס לתוקפו בשנת 2008, לכל העובדים בישראל ישנה קרן פנסיה המבטיחה להם קצבה בעת הגיעם לגיל הפרישה או במקרה ונגרמה להם נכות אשר שללה מהם את כושר העבודה. זוהי אינה הטבה אשר ניתנת לעובדים על ידי המעסיקים, זוהי חובה אשר חלה על המעסיקים לדאוג לפנסיה עבור עובדיהם.

 

במעמד ההצטרפות לקרן הפנסיה תידרשו למלא הצהרת בריאות וחשוב למלא אותה כראוי ולא לנסות להסתיר מידע מקרן הפנסיה, בסופו של דבר זה עלול לשמש כנגדכם ולפגוע בזכאותכם לפנסיית נכות. במידה ותגישו תביעה לפנסית נכות, קרן הפנסיה תבדוק היטב את מצבכם הרפואי ולצורך כך תצטרכו לחתום על ויתור סודיות רפואית. במידה וקרן הפנסיה תגלה שהסתרתם מידע על מצבכם הרפואי תביעתכם תידחה על ידי קרן הפנסיה!

 

המדיניות של פנסית נכות בקרנות הפנסיה הפרטיות שונה ממדיניות הביטוח הלאומי, אך באופן דומה יש למבוטחים זכויות ועליהם לעמוד מול וועדות רפואיות על מנת לממש את זכויותיהם הרפואיות. חשוב מאוד להכיר את כל הזכויות, אלו אשר מגיעות לכם על פי חוק ואלו אשר מגיעות לכם על פי החוזה בינכם לבין קרן הפנסיה.

 

מי זכאי לפנסיית נכות?

 

כאשר מבוטח נפצע במקום העבודה והוא נמצא במצב של אבדן כושר עבודה, הוא זכאי לפנסיית נכות חודשית. פנסיית הנכות משולמת מידי חודש, אך רק לאחר שחלפו 3 חודשים בהם הוא נמצא בהגדרה של אבדן כושר עבודה, ולאחר מימוש של כל ימי המחלה אשר נצברו במקום העבודה.

מושג שחשוב להכיר כאשר מדברים על פנסיית נכות הוא תקופת אכשרה. זוהי תקופת זמן הנמנית החל ממועד תחילת הביטוח והיא נמשכת כמה חודשים. רק בסיומה של תקופת האכשרה המבוטח זכאי לתשלום תגמולים. כמו כן עליכם לוודא שהכספים מופקדים בקרן הפנסיה באופן רציף, לאחר תקופה של מספר חודשים בהם לא הופקדו כספים אתם עלולים לאבד את זכויותיכם ואינכם זכאים לקצבה במקרה של אבדן כושר עבודה. זה עלול לקרות כאשר מחליפים מקומות עבודה או לוקחים חופשות ללא תשלום לתקופה ארוכה.

  

 מהו גובה הקצבה?

 

גובה הקצבה של פנסיית נכות נקבע על פי 3 גורמים:

 

  • גיל ההצטרפות לקרן הפנסיה.

  • תנאי הפניסה, כלומר מסלול הפנסיה בו בחרתם.

  • גובה השכר של המבוטח.

 

מסיבה זו איננו יכולים לנקוב בסכומים. אך נוכל להגיד לכם שבמידה ומדובר באבדן כושר עבודה מלא אתם זכאים לקצבה מלאה. במידה ומדובר באובדן כושר עבודה חלקי אתם זכאים לתשלום פנסיה חלקית. להזכירם בקרנות הפנסיה הפרטיות המדיניות שונה ממדיניות הביטוח הלאומי – בקרנות הפנסיה הפרטיות אבדן של 75% אחוז מכושר העבודה נחשב לאבדן כושר עבודה מלא והחל מאבדן של 25% מיכולת העבודה זהו אבדן כושר עבודה חלקי.

 

 

חשוב לדעת שישנם מקרים שבגלל "כפל קצבאות" אתם מאבדים את הזכאות לפנסיית נכות. למשל במקרים בהם העמית מקבל קצבת נכון מטעם משרד הביטחון או הביטוח הלאומי בנסיבות של נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה או חוק המתנדבים – העמית אינו זכאי לפנסיית נכות.

 

וועדה רפואית

 

מי שקובע את שיעורי הנכות של המבוטח במקרה של קרנות פנסיה פרטיות היא וועדה רפואית מטעם הקרן. הוועדה עשוייה לקבוע, בהתאם לנסיבות, נכות זמנית או קבועה. אך גם במקרה ונקבעה נכות קבועה, הוועדה עשוויה להזמין את העמית לבדיקות נוספות בעתיד ולהעריך מחדש את המצב. חושב להתכונן כראוי לוועדה הרפואית ולהציג את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. במידה והמבוטח אינו מסכים עם החלטות הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה הוא רשאי להגיש ערער על החלטות הוועדה.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות בפנסית נכות. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page