top of page

טופס לנפגע בעבודה עצמאי (ב"ל 283)

טופס לנפגע בעבודה עצמאי (ב"ל 283)-הורד כאן 

 

טופס זה מיועד לעובדים עצמאיים אשר נפגעו בתאונת עבודה, ולא לשכירים (אשר בעת פגיעה בעבודה צריכים למלא טופס 250). אמנם מילוי הטופס הינו בדרך כלל שלב ראשון בתהליך הגשת תביעה בגין תאונת עבודה ומימוש זכויות רפואיות, אולם הוא לא מהווה אישור מצד ביטוח לאומי להכרה בתאונת העבודה (לקבלת אישור כזה יש למלא את טופס 211). עם זאת, טופס 283 בהחלט יכול להוות גורם משמעותי בהוכחת תאונת עבודה.

מטרתו של הטופס היא לכסות את ההוצאות הכספיות אשר נדרשות מעובד עצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה כתוצאה מן הטיפול הרפואי הראשוני שהוא מקבל לאחר התאונה. לשם כך על הנפגע להגיש את הטופס לקופת החולים שבה הוא מבוטח לאחר שמילא את כל הפרטים המדויקים, ביניהם תאריך ושעת התאונה, פרטי הנפגע ומקום העבודה, נסיבות הפגיעה כולל תיאור מפורט, פרטי הפגיעה וכדומה.

בניגוד לשכירים שנהנים מתמיכה של מקום העבודה, לעצמאים בדרך כלל יש פחות תמיכה. למימוש זכויותיכם בגין תאונת עבודה פנו אל מאייר מימוש זכויות רפואיות ונשמח לסייע לכם.

 

 

bottom of page