top of page

טופס לקביעת מוגבלות בניידות (ב"ל 8220)

טופס לקביעת מוגבלות בניידות (ב"ל 8220)-הורד כאן

 

תושבי ישראל שיש להם לקויות תפקודיות ברגליים אשר מגבילות אותם בניידות רשאים למלא טופס לקביעת מוגבלות בניידות ולהגישו למוסד לביטוח לאומי על מנת שיבחן את זכאותם לקבלת קצבת ניידות, בהתאם לרשימה מוגדרת של ליקויים אשר נמצאת במוסד לביטוח לאומי.

לאחר שהטופס התקבל על ידי הפקיד המטפל, בהנחה והוא מולא בצורה נכונה וצורפו אליו כל המסמכים הרפואיים או מסמכים אחרים הנדרשים לתמיכה בבקשה, מכונסת ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות על מנת לקבוע את מספר אחוזי המוגבלות של התובע, את זכאותו לקבלת קצבת הניידות והאם הוא זקוק לכסא גלגלים או לא (קביעה חשובה למטרות מימוש זכויות רפואיות וזכאויות נוספות, כגון בתחום הדיור).

במקרים בהם בקשה נדחתה או אם חלה החמרה משמעותית במצב בריאותו של הנתבע, ניתן להגיש לביטוח הלאומי תביעה חוזרת. כמו כן על מנת לוודא כי הגשת הבקשה מתבצעת על פי כל הדרישות של המוסד לביטוח לאומי, מומלץ לפנות אל מאייר מימוש זכויות רפואיות, ואנחנו נשמח לסייע לכם.

bottom of page