top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

טופס דמי פגיעה לפגיעה בעבודה (ב"ל 211)

טופס דמי פגיעה לפגיעה בעבודה (ב"ל 211)-הורד כאן

אם נפגעתם בתאונה במהלך העבודה או לקיתם במחלה שנגרמה כתוצאה מן המקצוע בו אתם עובדים – יש לכם זכויות רפואיות! באפשרותכם לקבל תשלום בגין היעדרותכם מן העבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, והם ישולמו לכם על לכל היותר 91 יום ממחרת היום בו נפגעתם או אובחנה המחלה.

טופס דמי פגיעה מיועד לשימוש שכירים ועצמאיים כאחד, והוא כולל סעיפים רבים שחשוב מאוד למלא באופן מדויק על מנת להגיש את התביעה ולממש את זכויותיכם ללא עיכובים מיותרים. בפרט יש לכלול בטופס, בין היתר, תיאור מדוקדק ככל האפשר של תאונת העבודה או של מחלת המקצוע. כמו כן עליכם לצרף לטופס אישורים רפואיים שיעידו על הפגיעה או המחלה.

לאחר מילוי כל סעיפי הטופס בצורה נכונה ואיסוף המסמכים הרפואיים הנדרשים, עליכם להגיש את כולם אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם. על מנת לוודא שזכויותיכם מתממשות כראוי וללא דיחוי, פנו אל מאייר מימוש זכויות רפואיות ונשמח לסייע לכם.

bottom of page