top of page

טופס תביעה לנכות כללית (ב"ל 7801)

טופס תביעה לנכות כללית (ב"ל 7801)- הורד כאן

 

טופס זה, שששמו המלא הוא טופס התביעה לנכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק, הוא הטופס שעל אדם למלא ולהגיש למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל קצבת נכות כללית.

אל הטופס יש לצרף מסמכים נלווים אשר יעידו על מצבו הרפואי של מגיש הבקשה, תלושי שכר, אישורי תשלום של דמי מחלה או ביטוח ועוד. כמו כן, במקרים הרלוונטיים לכך, יש לצרף לטופס גם חוות דעת של רופא מקצועי מומחה ובה מצוינים אחוזי הנכות של מגיש הבקשה. את כל המסמכים הללו יש להגיש למחלקת הנכות הכללית בסניף המוסד הלאומי הקרוב למקום המגורים.

על מנת שניתן יהיה לממש זכויות רפואיות על פי המגיע לכם בחוק, עליכם למלא את הטופס באופן מדויק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. כל פרט שגוי, פרט שמולא לא נכון או מסמך חסר עשויים לעכב באופן משמעותי את הטיפול בתביעתכם. על מנת להימנע מכך, ובכדי לוודא שהתהליך מהיר ויעיל ככל האפשר, פנו בהקדם אל חברת מאייר מימוש זכויות רפואיות והיעזרו במומחים שילוו אתכם לאורך התהליך.

 

 

bottom of page